Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka

Samorządowe Przedszkole nr 162
ul. Kazimierza Odnowiciela 4
31-481 Kraków

tel: 12 411 04 08
p162@mjo.krakow.pl

Zasady obowiązujące w przedszkolu

Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola zgodnie z następującymi zasadami:

 1. przedszkole czyni odpowiedzialnymi rodziców za zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka;
 2. rodzice sprawują właściwą opiekę nad dzieckiem przebywając w szatni przedszkola, przestrzegając warunków bezpieczeństwa;
 3. rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie dyżurującej w szatni;
 4. ze względu na warunki higieniczne, bez wyraźnej potrzeby kontaktu z nauczycielem, rodzic nie wchodzi do sali zajęć dzieci;
 5. osoby odbierające dziecko od rodzica mają obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie;
 6. osoby odbierające dziecko od rodzica mają obowiązek zwrócenia uwagi na wygląd zewnętrzny powierzonego dziecka;
 7. dziecka chorego lub u którego pojawiają się znamiona choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola np. katar, przeziębienie, kaszel, choroba zakaźna;
 8. rodzice ze względu na dobro dziecka, zobowiązani są do zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat;
 9. nauczyciele nie podają dzieciom żadnych leków;
 10. w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej;
 11. w przypadku gdy rodzice nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z przedszkola, mogą upoważnić inną osobę - zgodnie ,,Z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci”;
 12. w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice i dyrektor przedszkola;
 13. dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców pozostaje pod opieką nauczyciela lub dyrektora;
 14. dziecko może być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 15. wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców;
 16. wypełnione upoważnienia rodzice osobiście przekazują do przedszkola;
 17. rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę- wzór upoważnienia znajduje u nauczyciela oddziału;
 18. na telefoniczną prośbę rodzica dziecko nie może być wydane;
 19. życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez stosowny dokument z sądu;
 20. rodzice lub osoby upoważnione odbierając dziecko informują o tym fakcie nauczyciela (poprzez pracownika dyżurującego w szatni przedszkola);
 21. w miesiącach gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, rodzic i dziecko, fakt odebrania akcentują przez wyraźne pożegnanie dziecka u nauczyciela sprawującego opiekę; 
 22. przypadku pozostania rodzica na terenie placówki po odebraniu dziecka nauczyciel lub inny pracownik przedszkola nie odpowiada za Jego bezpieczeństwo;
 23. przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (upojenie alkoholowe lub odurzenie środkami halucynogennymi) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
 24. w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami;
 25. jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym fakcie telefonicznie rodziców dziecka;
 26. w przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, telefon komórkowy), nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu;
 27. nauczyciel powiadamia dyrektora lub wicedyrektora przedszkola;
 28. rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach określonych w zawartej umowie oraz w godzinach pracy przedszkola.

 

grupa-i
grupa-ii
grupa-iii
grupa-iv
grupa-v
misie
jagodki
smokusie

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.