Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka

Samorządowe Przedszkole nr 162
ul. Kazimierza Odnowiciela 4
31-481 Kraków

tel: 12 411 04 08
p162@mjo.krakow.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Samorządowe Przedszkole Nr 162 im. Wawelskiego Smoka w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkle162.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole162pl

Data publikacji strony internetowej: 30-11-2017
Data ostatniej aktualizacji: 27-03-2024


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
2. Zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
3. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) nie są dostępne cyfrowo strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody wyłączenia:
1) poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
2) mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27-03-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Dominika Liber-Sosnowska
adres e-mail p162@mjo.krakow.pl;
numer telefonu 124110408

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2. Budynek jest dwupoziomowy, przy wejściu głównym znajduje się podjazd.
3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
4. W budynku nie ma windy, pochylni, platform oraz informacji głosowych.
5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób nieiwdimych i słabowidzących.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
8. W okolicy przedszkola nie obowiązuje strefa parkowania

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

grupa-i
grupa-ii
grupa-iii
grupa-iv
grupa-v
misie
jagodki
smokusie

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.