Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka

Samorządowe Przedszkole nr 162
ul. Kazimierza Odnowiciela 4
31-481 Kraków

tel: 12 411 04 08
p162@mjo.krakow.pl

Wizja i misja

Wizja:

Nasze przedszkole podejmuje działania sprzyjające kształtowaniu u dzieci postaw proekologicznych oraz pozytywnych postaw wobec naszej Ojczyzny.

Misja:

Mamy świadomość tego, że bardzo istotnym aspektem edukacji dziecka jest rozwijanie umiejętności dostrzegania korzyści i zagrożeń wynikających z działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych będziemy wspomagać dzieci w rozwijaniu szacunku do przyrody ożywionej i nieożywionej oraz w rozwijaniu świadomości konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Zadbamy o to, aby w naszym przedszkolu dziecko miało możliwość poszerzyć doświadczenia oraz rozwinąć zainteresowania przyrodnicze. Zmierzamy do tego, aby rozwijać u naszych przedszkolaków umiejętność podejmowania działań w celu ochrony środowiska przyrodniczego. Ponadto będziemy podejmować działania zmierzające do przybliżenia naszym przedszkolakom pojęcia "Ojczyzna" w aspekcie kulturowym, geograficznym i historycznym, a nawiązując do współuczestnictwa naszego kraju we Wspólnocie Europejskiej będziemy rozbudzać u dzieci zainteresowanie życiem ludzi w krajach Wspólnoty kształcąc postawę akceptacji i szacunku do kultury innych narodów.

 

 Koncepcja Przedszkola nr 162

Przedszkole 162 jest placówką, która:

· Bada indywidualne możliwości dzieci stwarzając im warunki do rozwijania samodzielności – diagnozuje możliwości i potrzeby dzieci.

· Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka w ścisłym powiązaniu z domem rodzinnym, co znajduje akceptację i uznanie w opinii i ocenie rodziców.

· Umożliwi dzieciom osiągnięcie przez nie gotowości szkolnej i dobre przygotowanie do nauki czytania i pisania.

· Wspiera działania wychowawcze rodziny efektywnie z nią współpracując dla dobra dziecka.

· Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości

· Posiada bazę lokalową i dydaktyczną sprzyjającą dziecku i dostosowaną do potrzeb dzieci i rodziców

· Posiada wypracowany system opiekuńczy

· Kształtuje u dzieci postawę proekologiczną oraz wartości patriotyczne

· Umożliwia kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynikające  z ich indywidualnych potrzeb i zadań placówki

 

 

Profil Absolwenta Przedszkola 162

Dziecko kończące edukację w naszym przedszkolu jest:

· Ciekawe świata, samodzielne, zaradne (często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość, przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania, osiągnęło optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności)

· Rozważne, odpowiedzialne (dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd; zna i respektuje własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie;  pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób, zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych  zachowań własnych i innych osób).

· Uczciwe (szanuje własność swoją i cudzą, nie kłamie).

· Grzeczne, szanujące innych (zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania; nie używa brzydkich słów; szanuje innych ludzi, ich odmienność, np. niepełnosprawność)

 

 

Absolwenci przedszkola są stymulowani do osiągnięcia dojrzałości szkolnej w następujących obszarach:

Dojrzałość społeczna:

· dobry poziom adaptacji;

· zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych;

· samodzielność i aktywność;

· przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość.

Odporność emocjonalna:

· zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób /słuchają i wypowiadają się

· w różnych sytuacjach;

· umiejętność pokonywania trudności;

· umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania;

· podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca.

Motywacja do nauki:

· rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki;

· zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych osiągnięć;

· posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia.

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decydujących o gotowości szkolnej dzieci w zakresie:

· autoprezentacji własnej osoby i umiejętności;

· swobodnego wypowiadania się;

· analizy i syntezy wyrazów;

· percepcji wzrokowej;

· interesowania się czytaniem i pisaniem - gotowość do nauki czytania i pisania, sprawnego liczenia, wykonywania prostych działań matematycznych, sprawności graficznej i ruchowej.

 

grupa-i
grupa-ii
grupa-iii
grupa-iv
grupa-v
misie
jagodki
smokusie

Linki


× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.