smok

Prawa dziecka Drukuj E-mail

„Jeśli chcesz dotrzymać kroku dziecku,
musisz przygotować się na dłuższą wędrówkę
pełną niespodziewanych zwrotów, dziwnych miejsc,
biegu bez powodu i postoju bez przyczyny.

Jeśli chcesz dotrzymać kroku dziecku musisz podać mu rękę…

 

Prawa dzieci w przedszkolu

Dzieci mają zapisane w statucie przedszkola wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a szczególnie prawo do:

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

 • nienaruszalności cielesnej,

 • poszanowania własności,

 • podejmowania decyzji i możliwości wyboru,

 • opieki i ochrony,

 • partnerskiej rozmowy na każdy temat.

A oto Prawa Dziecka zawarte w Konwencji:

 • Prawo do życia i rozwoju – oznacza, że nikogo nie wolno pozbawić życia, a dorośli muszą stworzyć dziecku warunki do prawidłowego rozwoju. Mamy też obowiązek dbać o własne życie i nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 • Prawo do życia bez przemocy i poniżania – oznacza, że bicie, znęcanie, okrutne i poniżające traktowanie są niedopuszczalne i karalne. Musimy jednak pamiętać, że z każdym prawem wiążą się też obowiązki. I tak na przykład jeżeli chcemy, by inni szanowali naszą godność, do której mamy prawo, my także musimy szanować godność innych.

 • Prawo do wychowania w rodzinie - oznacza, że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, chyba że z bardzo ważnych powodów. Gdyby zdarzyło się, że rodzice będą osobno, dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

 • Prawo do wypowiedzi - oznacza, że w ważnych sprawach dotyczących dzieci, dziecko samo może wygłosić swoje zdanie, opinie, oświadczyć własną wolę.

 • Prawo do swobody myśli, sumienia, religii - oznacza, że jeśli dziecko jest wystarczająco świadome - samo decyduje o swoim światopoglądzie. Wcześniej jedynie rodzice mają prawo nim kierować.

 • Prawo do nauki - oznacza, że dziecko może uczyć się tak długo, jak pozwalają na to jego zdolności.

 • Prawo do tożsamości - oznacza, że dziecko musi mieć nazwisko, obywatelstwo, poznać swoje pochodzenie, mając 13 lat musi być zapytane o zgodę, gdyby miało zostać adoptowane, a także gdyby miało mieć zmienione nazwisko.

 • Prawo do informacji - oznacza, że dziecko powinno poznać swoje prawa, powinno mieć dostęp do różnych źródeł wiedzy.

 • Prawo do prywatności - oznacza, że dziecko może dysponować własnymi rzeczami, ma prawo do tajemnicy korespondencji, nikomu nie wolno bez bardzo ważnych powodów wkraczać w jego sprawy osobiste i rodzinne.

Każdy człowiek, również ten mały, posiada określone prawa, nie poprzez czyjeś nadanie, ale poprzez samo istnienie bycia człowiekiem. Zatem każde dziecko niezależnie od sytuacji (...) ma prawo do miłości (...), prawo do własnego zdania, do szacunku i ochrony godności, do życia bez przemocy.” (K. ROGERS, A. MASLOW)