smok

Strona główna
Aktualności

 

Informacja dla Rodziców


Od dnia 01 października 2017 r. wydłużamy czas pracy sekretariatu

Sekretariat będzie czynny

codziennie w godzinach od 700 do 1500

oraz dodatkowo

w budynku głównym w środy w godzinach od 900 do 1700

w budynku filii we wtorki w godzinach od 830 do 1630

 

 

Rekrutacja uzupełniająca


Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja „właściwa” (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria co w rekrutacji „właściwej”). Nie obowiązują stosowane w latach poprzednich listy rezerwowe.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  1. 26 – 30 czerwiec 2017 r. w godzinach od 800 do 1500 –przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

  2. 01 sierpnia 2017 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Lista dzieci zakwalifikowanych wywieszona będzie do wiadomości publicznej

  3. 02 sierpnia – 04 sierpnia 2017 r. w godzinach od 800 do 1500 - podpisywanie umów. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

  4. 08 sierpnia 2017 r. godz. 9:00 - Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

UWAGA RODZICE


W dniu 08 czerwca 2017 r. o godz. 9:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do przedszkola

 

Wdniach od 09 czerwiec - 22 czerwiec 2017 r. – odbywać się będzie podpisywanie umów przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W naszym przedszkolu umowy podpisujemy:

codziennie (z wyłączeniem 16 czerwca 2017 r.)

w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz dodatkowo

22.06.2017 r (czwartek) od 7:30 do 17:00

 

Dyżur wakacyjny VII.2017

zapisy dla dzieci spoza naszego przedszkola


W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu lipiec 2017 r.

Zapisy na listę rezerwową (do momentu zapisu takiej ilości dzieci, która pozwoli utworzyć grupę dodatkową) na dyżur wakacyjny dla dzieci spoza przedszkola prowadzone są w terminie

od 04 do 09 maja 2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:00


O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania

Karta zapisu powinna być ostemplowana przez przedszkole, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 w pkt.8 „ dziecko uczęszcza do ……”


Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola

od 10 do 12 maja 2017 r. w godzinach od 7:30 do 15:00

Nie podpisanie umowy w w/wym terminie skutkuje skreśleniem z listy dzieci zapisanych na dyżur.


Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:

- do dnia 25 czerwca 2017 r. i okazaniu dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z przedszkola

 

Brak wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać  w dniach


od 18 kwietnia 2017 r. do 08 maja 2017 r.

codziennie w godzinach od 730 do 1500 oraz

w poniedziałki w godzinach od 730do 1700

(2 maja 2017 r. - sekretariat nieczynny)


Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu Krakowa na rok szkolny 2017/2018 zostaną opublikowane na stronach serwisu rekrutacyjnego: krakow.formico.pl

Serwis rekrutacyjny uruchomiony zostanie 18 kwietnia 2017 r. o godzinie 9.

 

 

UWAGA RODZICE


dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018

od dnia 18 kwietnia 2017 r. prosimy o zgłaszanie się do „okienka” w celu podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola w przyszłym roku szkolnym

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Uwaga rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym

w dniach od 06 kwietnia 2017r. do 13 kwietnia 2017r. odbywać się będzie rekrutacja dla dzieci kontynuujących edukację w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018.

Ostateczny termin składania wypełnionych deklaracji to 13-04-2017 r. po tym terminie, żeby zostać przyjętym do przedszkola, dziecko będzie musiało przejść przez rekrutację właściwą (składając nowy wniosek o przyjęcie).

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018


Zgodnie z art. 204 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) kryteria rekrutacyjne oraz terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 podane zostaną do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 znajdą Państwo na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa w zakładce Rekrutacja do przedszkola

 

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wprowadzoną ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 08.12.2016 r. poz. 1985) od 1 stycznia 2017 r. zniesiona zostaje możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Rada Miasta Krakowa Uchwałą Nr LXII/1374/17 z dnia 11 stycznia 2017 r. określiła wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci 6-letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach będą ponosić tylko opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


Dyżur wakacyjny VII.2017 r.


W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu

lipiec 2017 r.

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny dla dzieci aktualnie uczęszczających do naszego przedszkola będą przyjmowane w sekretariacie przedszkola

w dniach od 03 .04. 2017 r. do 14 .04. 2017 r.

W dniach od 24.04.2017 r. do 28.04.2017 r. będą podpisywane z rodzicami dzieci zgłoszonych na dyżur aneksy do umowy dotyczące korzystania z dyżuru.

 

Nie podpisanie aneksu jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.


Dzieci spoza naszego przedszkola, w miarę wolnych miejsc, będzie można zgłaszać od 04 maja 2017 r.


Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Miejską Kraków w okresie lipiec - sierpień 2017 r.

Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym (lipiec lub sierpień), w którym przedszkole pracuje będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola. Dyrektor podpisuje z rodzicami dzieci aktualnie uczęszczającymi do przedszkola aneks do obowiązującej umowy. Po podpisaniu aneksów dyrektor ustala liczbę oddziałów funkcjonujących w przedszkolu w  wskazanym przez organ prowadzący miesiącu.

UWAGA RODZICE

 

Ze względu na zmianę strony  w umowach za korzystanie z usług przedszkola od 01.01.2017 r. 
bardzo prosimy rodziców o zgłaszanie się „w okienku” w celu podpisania aneksu do umowy

 

Rekrutacja uzupełniająca

15 czerwca – 22 czerwca 2016 r. w godzinach od 800 do 1430- podpisywanie umów z rodzicami dzieci, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej.

Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.


Dyżur wakacyjny VIII.2016

podpisywanie umów dla dzieci spoza naszego przedszkola


Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola od 1 do 15 czerwca 2016 w godzinach od 8:00 do 15:00

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:

- do dnia 25 lipca i okazaniu w pierwszym dniu korzystania z przedszkola dowodu

wpłaty

Brak wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

 

Wolne miejsca w krakowskich przedszkolach

na rok szkolny 2016/2017


Tutaj można znaleźć informacje na temat wolnych miejsc w krakowskich przedszkolach oraz pobrać potrzebne dokumenty

 

Rekrutacja uzupełniająca


Zgodnie z art. 20zd ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) rekrutacja na wolne miejsca odbywa się w drodze rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja „marcowa” (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria co w rekrutacji „marcowej”). Nie obowiązują stosowane w latach poprzednich listy rezerwowe.

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

1. 17 – 23 maja 2016 r. w godzinach od 800 do 1500 –przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

2. 14 czerwca 2016 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru. Lista dzieci zakwalifikowanych wywieszona będzie do wiadomości publicznej

3. 15 czerwca – 22 czerwca 2016 r. w godzinach od 800 do 1500

- podpisywanie umów. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

4. 24 czerwca 2016 r. godz. 9:00 - Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

Dyżur wakacyjny VIII.2016

zapisy dla dzieci spoza naszego przedszkola

 

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu sierpień 2016 r.

Nasze przedszkole dysponuje 10 wolnymi miejscami.

Zapisy na dyżur wakacyjny dla dzieci spoza przedszkola prowadzone są w terminie od 09 do 31 maja 2015 r. w godzinach od 7:30 do 15:00

O przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność złożenia karty zapisu przy zachowaniu zasady pierwszeństwa przyjęcia dzieci zapisywanych powyżej 5 godzin bezpłatnego nauczania i wychowania

Karta zapisu powinna być ostemplowana przez przedszkole, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2015/2016

w pkt.8 „ dziecko uczęszcza do ……”

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego wyżej terminu może nastąpić w przypadku posiadania wolnych miejsc pod warunkiem niezwłocznego dokonania wpłaty i okazania dowodu wpłaty najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

Podpisywanie umów z rodzicami odbywać się będzie w sekretariacie przedszkola od 1 do 15 czerwca 2016 w godzinach i dniach określonych przez dyrektora przedszkola. Nie podpisanie umowy w w/wym terminie skutkuje skreśleniem z listy dzieci zapisanych na dyżur.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokonanie wpłaty za korzystanie z usług przedszkola w okresie dyżuru wakacyjnego w terminie:

- do dnia 25 lipca 2016 r. i okazaniu dowodu wpłaty w pierwszym dniu korzystania z przedszkola

Brak wpłaty w wyżej wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca dla dziecka w przedszkolu dyżurującym i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

w dniach od 29 kwietnia - 13 maja 2016 r. – odbywać się będzie podpisywanie umów przez rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W naszym przedszkolu umowy podpisujemy:

codziennie (z wyłączeniem 02 maja 2016 r.)

w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz dodatkowo

10.05.2016 r (wtorek) od 7:30 do 17:00

13.05.2016 r (piątek) od 7:30 do 17:00

 

 

Informacja dotycząca Programu 500+

w dniach od 01 do 30 kwietnia 2016 r. rodzice dzieci uczęszczających do naszej placówki mogą za naszym pośrednictwem składać wypełnione wnioski o świadczenie wychowawcze (rodzina 500+)

Druki można pobierać oraz wypełnione wnioski składać w sekretariacie przedszkola

codziennie w godzinach od 730 do 1430

Tutaj znajdziesz filmik instruktażowy jak wypełnić wniosek o ustalenie świadczenia wychowawczego

 

Dyżur wakacyjny VIII.2016 r.

W bieżącym roku szkolnym w naszym przedszkolu dyżur wakacyjny odbędzie się w miesiącu sierpień 2016 r.

Aneksy będzie można podpisywać w dniach

od 01 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.

w sekretariacie przedszkola

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę

Miejską Kraków w okresie lipiec - sierpień 2016 r.

 

Zgodnie z art. 20a ust.2 ustawy o systemie oświaty

„o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas pierwszych, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a i 7, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum, które są przyjmowane z urzędu”.

Do przedszkola w miesiącu wakacyjnym (lipiec lub sierpień), w którym przedszkole pracuje będą przyjmowane dzieci aktualnie uczęszczające do przedszkola na podstawie  wyżej przytoczonego zapisu ustawy. Dyrektor podpisuje z rodzicami dzieci aktualnie uczęszczającymi do przedszkola aneks do obowiązującej umowy. Po podpisaniu aneksów dyrektor ustala liczbę oddziałów funkcjonujących w przedszkolu w  wskazanym przez organ prowadzący miesiącu.

Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

Zasady przyjęć dzieci do przedszkola określa Uchwała nr XXXI/407/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 z późniejszymi zmianami

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać  w dniach

od 01 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od godz. 9.00 - 1 marca 2016 r., natomiast wnioski można składać w naszym przedszkolu:

codziennie w godzinach od 730 do 1500 oraz

w czwartki w godzinach od 730do 1700

Rekrutacja na rok szkolnych 2016/2017 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (https://krakow.formico.pl).

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 


Uwaga rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym

w dniach od 22 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. odbywać się będzie rekrutacja dla dzieci kontynuujących edukację w naszej placówce w roku szkolnym 2016/2017.

 

Deklarację można pobrać w sekretariacie lub ze strony https://krakow.formico.pl

 

Ostateczny termin składania wypełnionych deklaracji to 29-02-2016 r. po tym terminie, żeby zostać przyjętym do przedszkola, dziecko będzie musiało przejść przez rekrutację właściwą (składając nowy wniosek o przyjęcie).Rekrutacja właściwa będzie się odbywać w dniach  od 01-03-2016 r. do 31-03-2016 r.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie:

www.portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

 

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 

 

Terminarz rekrutacji

 

22 - 29 luty 2016 r. – składanie deklaracji dla dzieci kontynuujących

 

01 - 31 marzec 2016 r. – składanie wniosków o przyjęcie nowego dziecka do przedszkola

 

01 - 30 kwietnia 2016 r. – podpisywanie umów z rodzicami dzieci kontynuujących

 

28 kwietnia 2016 r. godzina 900 – ogłoszenie wyników rekrutacji właściwej (wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

Rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres e-mailowy, otrzymają wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu wskazanym przez nich jako pierwsze.

 

29 kwietnia - 13 maja 2016 r. - podpisywanie przez rodziców umów z przedszkolem, do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu

W naszym przedszkolu umowy podpisujemy:

codziennie w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz dodatkowo

10.05.2016 r (wtorek) od 7:30 do 17:00

13.05.2016 r (piątek) od 7:30 do 17:00

16 maja 2016 r. godzina 1200– ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

17 – 23 maja 2016 r. – rekrutacja uzupełniająca – przyjmowanie wniosków

 

14 czerwiec 2016 r. godzina 900 - rekrutacja uzupełniająca – ogłoszenie wyników

 

15 – 22 czerwca 2016 r. - rekrutacja uzupełniająca – podpisywanie umów

codziennie w godzinach od 7:30 do 15:00 oraz dodatkowo

22.06.2016 r (środa) od 7:30 do 17:00

24 czerwca 2016 r. godzina 900– ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat do Przedszkoli Samorządowych na rok szkolny 2016/2017

 

Tutaj można wypełnić elektronicznie formularz rekrutacyjny

 

 

 

 

Jeżeli chcecie Państwo szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty

- przedszkole główne przy u. Kazimierza Odnowiciela 4   tel. 12 411-04-08

- II lokalizacja (filia ) przy ulicy  Duchackiej 3                  tel. 12 411-11-07

 

 

 

PRZEDSZKOLE CZYNNE


JEST

OD GODZ. 600 - 1700